logo

Us convidem a visitar la nova pàgina web de PSICOOP (SCCL) el proper dia 1 de Setembre.

 

1. L'ENTITAT

PSICOOP (SCCL) és una entitat de Psicologia General Sanitària i Neuropsicologia sense afany de lucre i d’acció social (Llei 12/2015: articles 143 i 144) d'actuació a diferents demarcacions catalanes mitjançant diferents projectes en col·laboració amb administracions públiques i en xarxa amb altres entitats amb finalitats socials i solidàries. L'entitat disposa d'un NIF i ha rebut el número d'assentament 1 en el full d'inscripció número 15296 del Registre General de Cooperatives de Catalunya (secció d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives).

L’entitat és una cooperativa federada a la Federació de Cooperatives de Catalunya, disposa d’un Codi de Bones Pràctiques (CBP) i un Pla d’Igualtat de Gènere (PI). Els professionals de la psicologia que formen part i que hi col·laboren sempre són i seran col·legiats al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

Comptem amb un equip professional amb voluntat i consciència de retorn social, amb capacitat per adaptar-se a un entorn canviant i a la organització cooperativa.

2. MISSIÓ

Creiem en el potencial de les persones. Confiem en la seva capacitat per créixer i superar les adversitats. Treballem per millorar i promoure la seva salut mental i el seu desenvolupament social. Estem compromesos amb el treball en xarxa sòcio-sanitari i solidari. Creiem en una societat amb més oportunitats i treballem en projectes per construir-la.

3. VALORS

PSICOOP és una entitat que posa les persones al centre i es veu reflectida en els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides (ONU). Aquests principis juntament amb l'articulat deontològic en Psicologia regeixen la nostra praxi diària. Els nostres principis i valors rectors són els següents:

  1. La beneficència i no-maleficència: compromís vers la promoció i protecció la salut mental i social de les persones, grups, organitzacions i comunitats que necessiten ajuda.
  2. La responsabilitat: deure vers la utilització de tècniques amb evidència científica i oferir sempre l'alternativa d'intervenció amb major recolzament empíric.
  3. La integritat: rigor i veracitat en l'exercici, divulgació i en l'ensenyament de la Psicologia i la Neuropsicologia. Interaccions fonamentades en el respecte i l'honestedat.
  4. Educació contra l'estigma i la discriminació, sigui a persones individuals o bé a col·lectius, sigui per patir un trastorn mental o per diferències culturals, d'edat, de gènere, de raça, d'ètnia, de religió, d'orientació afectiva, de capacitat, de llengua, de condició socioeconòmica o de qualsevol altra.

PSICOOP (SCCL) és una entitat Sense Afany o Ànim de Lucre (ESAL) i d’acció social (articles 143 i 144 de la Llei de cooperatives de Catalunya, Llei 12/2015, respectivament) motiu pel qual els excedents de lliure disposició  no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària irrepartible, a la promoció i millora de la salut mental de la població des d'una vessant solidària i de retorn social.

L’entitat disposa d’un pla d’igualtat i considera cabdal la igualtat entre gèneres. La paritat és un criteri present en la constitució del Consell Rector. La utilització d'un llenguatge, comunicació i relat no sexista parteix de conviccions basades en realitats recollides a les estadístiques oficials.

4. METODOLOGIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

A PSICOOP (SCCL) implementen una metodologia científica de treball i de contrastació empírica dels informes emesos. Les persones ateses tenen dret a ser informades i rebre sempre la millor de les opcions disponibles. Quan parlem d'evidència parlem del grau de confiança que podem dipositar en seguir una determinada via d'intervenció en contraposició a les alternatives. La força d'una recomanació recau sempre en fins a quin punt podem confiar en que una determinada via suposa més beneficis que riscos.

En la darrera dècada ha crescut la consciència sobre la importància de la salut mental. Així mateix s'ha produït un increment d'accés a informació sense contrastació per part de persones sense formació sanitària. Aquest canvis socials i tecnològics en ocasions empenyen a part de la població general cap al desig de rebre intervencions el màxim de “naturals” possibles amb el risc potencial que això pot comportar. PSICOOP (SCCL) s'alinea en la defensa, formació i divulgació de l'evidència empírica de la Psicologia General Sanitària i la Neuropsicologia fen especial èmfasi a la importància que la societat, els professionals i els pacients otorguen a l’evidència científica assumida internacionalment.

5. MARC LEGAL DE L'ENTITAT

Sens perjudici d’altres lleis que ens apel·lar com a professionals en actuacions específiques, les de major rellevància són les següents:

  1. Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
  2. Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. Apartat 2 de la disposició addicional sisena.
  3. Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Disposició addicional setena sobre la regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari (modificada per la disposició final vuitena de la Llei 3/2014 sobre defensa dels consumidors).
  4. Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

6. CONTACTE

PSICOOP (SCCL): Entitat de Psicologia i Neuropsicologia Sense Afany o Ànim de Lucre (ESAL) i d’acció social amb domicili social a la ciutat de Sabadell.

Telèfon general de contacte: 644 815 888

Correu electrònic: contactar@psicoop.com

Us convidem a visitar la nova pàgina web de PSICOOP (SCCL) el proper dia 1 de Setembre.

 

Contraseña perdida